Niños waraos corretean por las calles de Tucupita y a veces reciben ayudas en algunos locales, como el que se ve en la gráfica / Tanetanae.com.

Yaotakí, ka nobotomo calle ekuya ekidakunarai

Mawarao, yatu nobotomo yakeraja yaorokotu, yatu sanerawitukore, taera yaotakotu, nobotomo calle ekuya ebubuyaja, erijisabuya, nojo nobarabuyaja erawitu kuare.

Yaota minakaya yaotakotu, iji tidakore ja nonau, bolso sinatai, cartera jau aisia, mosori aisia nonakitane dujanu, tai wabikitane. Toatane yatu a nobotomo yaorokitane, calle ekuya ebubui kujunaka tamiaro, biterijisatane idanaka tamiaro.

Iji nibora, janokoina eku jakore, yaota minaka najobu, ji tida aisiko ja nonakotu, tanajakore, narukotu locañoyata, tata namukitane ure, buratana, naukamo, taitane wabikitane konakotu tamate inasebe eku. Tuatane yaotakitane ja, yatu nobotomo saneratanewitu taisia ebubunaka takitane.

Oko are seorobuae takore, sina ka saba najoro najobute, sina najoro ka moate, ¿gobierno mojoro?, tatuma kokotuka warao emusibuya, oko wite ka mojo aisia yaotakitane ja najorokitane, ka nobotomo yakeraja idakitane, ka nobotomo teribumiaro, profesional nakamiaro.

Oko waraotuma, obonobukitane ja sanuka, nobotomo obonokore, yaota taeraja owakitane, oko wakerakore, nobotomo konanaka takitane ja, nobotomo omi seorobuae takotu.

Compartir contenido

Vamos a encontrarnos en Telegram https://t.me/Tanetanaedelta