Foto de Ivan Duarte.

Jebuida coronavirus warao jisaka nae Brasilyata / #TanetanaeIsikoDejeMía

Waraotuma ebeyatamo Brasilyata narubuyajatanae. Venezuela eku najoro, ama yaroko ekidakuare. Tiakuaresike weba narubuyajatanae.

Warao jisaka wabae Brasilyata, yaota orabakaya eku. Jebuida coronavirus tai nae, toatane dibunae Belém aidamo, tai a wai  Zenaldo Coutinho.

Warao wabaejakotai, jebuida coronavirus majanae, takore asía kuarikanae. Tai munuka, warao manamo arakate coronavirus ja. Yarakoina eku mate narukomini, tatuka kobú tiayama, jotaraotuma nobarayaja.

Tamaja warao wabae Belémyata. Takore Tanetanae.com awajabara naminae, tai janokoina daisa jorosimo arakate coronavirus ja, takore Manausyata.

Compartir contenido

Vamos a encontrarnos en Telegram https://t.me/Tanetanaedelta