Dos funcionarios policiales caminan por una parte del centro de Tucupita / Tanetanae.com

Dose arao amasike dijakaya sebeae

Tucupita a dose arao, guardiatuma ama policíatuma tane, nome erawitu taisia ejobobuea.

Tamatuma Palomar yatuka jatanae, yaja ama anijako, Paloma yatuka carro a toi a wabinoko aisia abane arakate, calletuma “las dos vías” taisia arakate jatanae dose arao eraja.

Daisatuma aobonobujakotai, tai calle mukorobuyaja erawitu kuare, serviciotuma asidajese aobonona, tanekuareyama, takore ama damana dibuyajakotai biterijisatuma erijisayaja monidawitu kuareyama.

Compartir contenido

Vamos a encontrarnos en Telegram https://t.me/Tanetanaedelta